Πρακτική εξάσκηση βυζαντινής

Απηχήματα -προσόμοια- Την Τιμιωτέραν- Δόξα Πατρί -Προκείμενα

Περιλαμβάνονται τα γνωστότερα προσόμοια του έτους.

Προσόμοια στιχηρά:  ήχοι α΄ εως  δ΄

Προσόμοια καθίσματα 

Προσόμοια στιχηρά: ήχοι πλ. του α΄ εως πλ. δ.΄

Προσόμοια εξαποστειλάρια 

Δόξα  Πατρί .... Και νυν και αεί . σε όλους τους ήχους
(Μαζί με τα απηχήματα)

 Η Θ.΄  Ωδή της Θεοτόκου ( Την Τιμιωτέραν)
 σε όλους τους ήχους.

προκείμενα εβδομάδος

Προκείμενα Δεσποτικών εορτών

Απηχήματα όλων των ήχων( Παλαιά)