ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ

''Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ''. Δόξα των αίνων

'' Τω Σωτήρι Θεώ΄΄΄΄  ΄   Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλο΄υ ( Σύντομες)

'' Τω Σωτήρι Θεώ΄΄΄΄ ΄   Καταβασίες της Κυριακής του Τυφλο΄υ ( Αργές)