Ο τη παλάμη- Άταφος νεκρός. Ιδιόμελα εσπερινού του Παραλύτου

Ανέβη ο Ιησούς Εις Ιεροσόλυμα. Δόξα εσπερινού του Παραλύτου

Συμφώνως Παρθένε. Αντί του Άξιον εστίν