Κυριακή των Μυροφόρων

Στιχηρά εσπερινού Κυριακής των Μυροφόρων

Σε τον αναβαλλόμενον το φως. Δοξαστικό αποστίχων εσπερινού