ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Ευφραίνου αγάλλου. Αντί του 'Αξιον εστίν