Ήχος β

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα-Κατευθυνθήτω-Στιχηρά-Απόστιχα β.΄ήχου

Παρήλθεν η σκιά του νόμου β.΄ήχος

Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ β.΄ ήχος

Αναστάσιμα καθίσματα β. ΄ήχου

                      Εωθινό β.΄ήχος                      Μετά μύρων προσελθο΄ύσαις

Δοξολογίες σύντομες α.΄-δ.' ήχοι

Αναβαθμοί β.΄ ήχου

Πασαπνοάρια β.΄ήχος