Ήχος πλ. β

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα-στιχηρά-απόστιχα πλ. β' ήχου

Τις μη μακαρίσει σε Παναγία Παρθένε

Αναστάσιμα καθίσματα

Αναβαθμοί

Ως εν ηπείρω πεζεύσας

Πάσα πνοή- Αινείτε

Η όντως ειρήνη συ Χριστέ- Εωθινό ΣΤ'

Μετά την εις Άδου κάθοδον- Εωθινό Ι'

Δοξολογίες σύντομες πλ.΄του α.' - πλ.' του δ.' ήχοι

Δοξολογία Γεωργίου Βιολάκη Ηχος πλ.΄του β.΄ ( Αργή)