Ήχος πλ. δ

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα - Κατευθυνθήτω- Στιχηρά- Απόστιχα πλ.΄του δ.΄ήχου

Ο βασιλεύς των ουρανών πλ.δ΄  ήχος

Αναστάσιμα καθίσματα πλ.δ΄΄  ήχου

Αναβαθμοί πλ.δ΄  ήχου

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...

Αρματηλάτην Φαραώ πλ.΄του δ.΄ήχος

Εωθινό  πλ΄. του δ.΄ήχος

Πασαπνοάρια  πλ.΄  του ήχος

Εωθινό πλ΄. του δ.΄ήχος

Δοξολογίες αναστασιματαρίου ήχοι πλ.' του α.' -  πλ.' του δ.'