Ήχος πλ. α'

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα - Κατευθυνθήτω- στιχηρά-απόστιχα πλ.΄α'  ήχου

Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ

Αναστασιμα καθίσματα

Αναβαθμοί

Ιππον και αναβάτην

Πάσα πνοή - Αινείτε

΄΄΄Ώ των σοφών σου κριμάτων Χριστέ - Εωθινό Ε'

Ως επεσχάτων των χρόνων - Εωθινό Θ'

Δοξολογίες σύντομες πλ.΄του α.' - πλ.' του δ.' ήχοι

Δοξολογία Γερμανού Επισκόπου Νέων Πατρών Ήχος πλ. α' (Αργή)

Δοξολογία Γ.Βιολάκη πλ. του΄ α' ΄εναρμόνιος πεντάφωνος (Αργή)