Ήχος γ'

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα -στιχηρά αναστάσιμα-απόστιχα γ' ΄ήχου

Πως μη θαυμάσωμεν

Αναστάσιμα καθίσματα

Αναβαθμοί

Ο τα ύδατα πάλαι

Πάσα πνοή - Αινείτε

Της Μαγδαληνής Μαρίας-Εωθινό Γ'

Δοξολογίες σύντομες α' - δ' ήχοι