Ήχος δ

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Κύριε εκέκραξα - Κατευθυνθήτω 
Στιχηρά-Απόστιχα δ.΄ ήχου.

Ο δια σε Θεοπάτωρ ήχος δ.΄

Θαλάσσης το Ερυθραίον πέλαγος

Αναστάσιμα καθίσματα δ.΄ήχου

Εωθινό δ.΄ήχος όρθρος ην βαθύς

Αναβαθμοί δ.΄ήχου

Πασαπνοάρια δ.΄ήχου

Δοξολογίες σύντομες α.΄  -  δ.΄   ήχοι