Ήχος α

Κύριε εκέκραξα-Κατευθυνθήτω-Στιχηρά-Απόστιχα α.' ήχου 

Την παγκόσμιον δόξαν α.' ήχος 

Σου η τροπαιούχος α.' ήχος

Αναστάσιμα καθίσματα α.' ήχου

Πασαπνοάρια- α.' ήχος

         Δοξολογίες σύντομες α.' εως δ.' ήχοι 

Αναβαθμοί α.' ήχου

Εωθινό-Εις το όρος α.' ήχος